ระบบกิจกรรมชุมนุม สำหรับโรงเรียน (เวอร์ชั่น 3.0)

ระบบกิจกรรมชุมนุม สำหรับโรงเรียน (เวอร์ชั่น 3.0)

ระบบที่พัฒนาสำหรับแจก (ฟรี 100%) ให้กับโรงเรียนโดยเฉพาะ

ฟังก์ชันการทำงานระบบลงทะเบียนชุมนุม version 3.0

ผู้ดูแลระบบ

 • แสดงจำนวนนักเรียน คุณครู ทั้งหมดในระบบ แสดงชุมนุม ชุมนุมรอการอนุมัติ ผู้ที่เลือกชุมนุมแล้ว ผู้ที่ยังไม่เลือกชุมนุม ของปีการศึกษาปัจจุบัน

 • ลบ/แก้ไข บัญชีผู้ใช้งานนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครู

 • ลบ/แก้ไข ชุมนุม

 • พิมพ์แบบฟอร์มเช็คชื่อนักเรียนรายชุมนุม (PDF, EXCEL)

 • เลือกชุมนุมให้นักเรียนรายบุคคลและรายห้อง

 • สร้างบัญชีที่ปรึกษาสำหรับแต่ละระดับชั้น

 • กำหนดชุมนุมให้ครูและกำหนดครูให้ชุมนุม

 • นำเข้าข้อมูล นักเรียน คุณครู และชุมนุม

 • อนุมัติการลงทะเบียนชุมนุม

 • ลงข่าวประชาสัมพันธ์

 • สร้างข้อมูลสำหรับการติดต่อผู้ดูแลระบบ

 • ออกรายงานผลการประเมิน รายชุมนุม รายห้อง รายปีการศึกษา เฉพาะผู้ที่ผ่าน/ไม่ผ่านชุมนุม (PDF,EXCEL,VIEW)

 • ออกรายงานผลการเลือกชุมชุม รายห้อง รายชุมนุม รายปีการศึกษา และผู้ที่ยังไม่เลือกชุมนุม (PDF ,EXCEL,VIEW)

 • ออกรายงานการประเมินผล สถานการณ์ประเมินของแต่ละชุมนุม (PDF ,EXCEL,VIEW)

 • กำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โลโก้โรงเรียน จำนวนระดับชั้น ระดับผลการประเมิน ประเภทชุมนุม จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้

 • ตั้งค่าระบบ เปิด-ปิดการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน เปิด-ปิดการลงทะเบียนชุมนุมของครู เปิด-ปิดการประเมินผลการเรียน เปิด-ปิดการเลือกชุมนุมของนักเรียน

 • กำหนดวันวันที่ลงทะเบียนชุมนุม รายระดับชั้น

 • สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ

 • ประเมินผลชุมนุม

 • การเลื่อนชั้นและจบการศึกษา

 • ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์

 • แก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน

ครูที่ปรึกษา

 • แสดงรายชื่อนักเรียนในระดับชั้น

 • แสดงผลการเลือกชุมนุมของนักเรียนในระดับชั้น

 • แสดงผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้น

 • ออกรายงานการเลือกชุมนุมและผลการเรียน (PDF,EXCEL,VIEW)

 • เลือกชุมนุมให้นักเรียนรายบุคคล

 • แก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน

ครูประจำชุมนุม

 • ขอเปิดชุมนุม เลือกชุมนุมที่มีในระบบ

 • แก้ไข/ลบ ชุมนุม

 • ประเมินผลการเรียนแต่ละชุมนุม

 • เพิ่มครูประจำชุมนุมได้ 2 คน

 • พิมพ์แบบฟอร์มเช็คชื่อรายชุมนุม (PDF,EXCEL)

 • รายงานผลการประเมิน (PDF,EXCEL,VIEW)

 • แก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน

นักเรียน

 • เลือกชุมนุม และเปลี่ยนแปลงชุมนุมในระยะเวลาที่กำหนด

 • แสดงผลการประเมินและรายชื่อชุมนุมที่เลือก (ย้อนหลังและปัจจุบัน)

 • แก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน

การปรับแต่งหน้าเว็บ

 • ส่วนหัวของเว็บไซต์ สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ ได้แก่ ข้อความพื้นฐาน ข้อความกำหนดเอง รูปภาพ หรือ สไลด์รูปภาพ

 • สร้างแบนเนอร์ได้ไม่เกิน 10 แบนเนอร์

 • ใส่ลิงค์ icon social media (facebook,instram,twittwer,website)

 • กำหนดสีพื้นหลัง สีใต้เมนูและใต้เนื้อหา สีแถบเมนู สีส่วนท้ายของเว็บ (footer)

 • สร้างเมนูเองได้ไม่เกิน 10 เมนู

 • สร้างกล่อง html ได้ไม่เกิน 5 กล่อง

>> ทดลองใช้งาน <<

บัญชีผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ user : admin@admin passwd : admin

สำหรับคุณครูและนักเรียนสามารถลงทะเบียนและทดสอบได้เลยครับ

>> คู่มือระบบ<<

การขอใช้งาน