ระบบสมัครเรียนออนไลน์ เวอร์ชั่น 1.0

ระบบสมัครเรียนออนไลน์ เวอร์ชั่น 1.0

ความสามารถของระบบ

จัดการข้อมูลการสมัครเรียน

 • สร้างระดับชั้นของการรับสมัคร เช่น ม.1 ม.4 ปวช ปวส
 • สร้างประเภทของการสมัคร เช่น ห้องเรียนพิเศษ แผนคอมพิวเตอร์
 • รันหมายเลขใบสมัคร แบบรวมทั้งหมด หรือ แยกตามประเภท
 • การแก้ไขข้อมูลสำหรับนักเรียน การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร การตรวจสอบผลการสอบของนักเรียน การพิมพ์ใบสมัคร/บัตรเข้าห้องสอบ/ใบรายงานตัว/ใบชำระเงิน
 • ส่งออกรายงานแบบ EXcel , PDF
 • รายงานการสมัครเรียน เช่น
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครแต่ละประเภท
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครแต่ละระดับชั้น
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครตามข้อมูลการสมัคร เช่น แยกตามโรงเรียนเดิม เพศ จังหวัดที่อยู่
  • ฯลฯ

จัดการการสอบและห้องสอบ

 • จัดการห้องสอบ กำหนดห้องสอบ ระบุห้องสอบสำหรับการสอบของแต่ละประเภท
 • กำหนดผลการสอบ/ผลการรับสมัคร
 • จัดการรายชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละห้อง
 • กำหนดวันสอบแต่ละประเภทการสมัคร
 • พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบแต่ละห้อง
 • พิมพ์แบบรายงานผลการสอบ
 • การจัดเรียงรายชื่อในห้องสอบ
 • ส่งออกรายงานแบบ EXcel , PDF
 • รายงานผล

จัดการการประกาศผลสอบ/การรับเข้าเรียน

 • บันทึกผลการสอบ
 • พิมพ์ผลการสอบ
 • ประกาศผลการสอบและการรับเข้าเรียน ทั้งมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข

การจัดการและการปรับแต่งระบบ

 • ลงข่าวประชาสัมพันธ์
 • เพิ่ม/ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์
 • กำหนดข้อมูลปฏิทินการรับสมัครและที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
 • กำหนดวันสอบของแต่ละประเภท
 • กำหนดข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน/ของระบบ
 • เปิด-ปิด ระบบการรับสมัคร การตรวจสอบผลการสอบ การพิมพ์เอกสาร การแก้ไขข้อมูลใบสมัคร
 • เปิด-ปิด การใช้งานฟังก์ชั่นเสริม เช่น แจ้งเตือนผ่าน SMS E-mail
 • กำหนดผลการสอบ/การรับเข้าเรียน
 • ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ เช่น เมนู ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ แบนเนอร์ ส่วนหัวของเว็บไซต์
 • สามารถจัดการกับข้อมูลการสมัคร
 • สามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล

ความสามารถของระบบของผู้ใช้งานแต่ละประเภท

ส่วนของผู้ดูแลระบบ

 • แสดงจำนวนผู้สมัครทั้งหมด แยกตามประเภทการสมัคร ตามข้อมูลในการสมัคร เช่น โรงเรียนเดิม
 • จัดการห้องสอบ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ห้องสอบ ระบุประเภทให้ห้องสอบ
 • จัดรายชื่อผู้เข้าสอบ แต่ละห้อง
 • เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข่าวสาร
 • เพิ่ม / แก้ไข / ลบ บัญชีผู้ดูแล-บัญชีเจ้าหน้าที่
 • ดูและแก้ไขผลการสอบ
 • กำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ เช่น ชื่อหน่วยงาน โลโก้ ที่อยู่
 • เปิด-ปิด ระบบการรับสมัคร การตรวจสอบผลการสอบ การพิมพ์เอกสาร การแก้ไขข้อมูลใบสมัคร
 • เปิด-ปิด การใช้งานฟังก์ชั่นเสริม เช่น แจ้งเตือนผ่าน SMS E-mail
 • กำหนดข้อมูลปฏิทินการรับสมัครและที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
 • กำหนดวันสอบของแต่ละประเภท
 • รายงานผล (pdf,excel)
  • รายงานการสมัครเรียน เช่น
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครแต่ละประเภท
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครแต่ละระดับชั้น
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครตามข้อมูลการสมัคร เช่น แยกตามโรงเรียนเดิม เพศ จังหวัดที่อยู่
  • ฯลฯ
  • การปรับแต่งหน้าเว็บ
   • ส่วนหัวของเว็บไซต์ สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ ได้แก่ ข้อความพื้นฐาน ข้อความกำหนดเอง รูปภาพ หรือ สไลด์รูปภาพ
   • สร้างแบนเนอร์ได้ไม่เกิน 10 แบนเนอร์
   • ใส่ลิงค์ icon social media (facebook,instram,twittwer,website)
   • กำหนดสีพื้นหลัง สีใต้เมนูและใต้เนื้อหา สีแถบเมนู สีส่วนท้ายของเว็บ (footer)
   • สร้างเมนูเองได้ไม่เกิน 10 เมนู
   • สร้างกล่อง html ได้ไม่เกิน 5 กล่อง

ส่วนของเจ้าหน้าที่

 • ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและยืนยันผลข้อมูล
 • จัดห้องสอบ
 • บันทึกผลการสอบ
 • พิมพ์ใบรายงานตัว
 • พิมพ์รายชื่อและข้อมูลผู้สมัคร
 • พิมพ์รายชื่อนักเรียนแต่ละห้องสอบ
 • พิมพ์ใบปะหน้าห้องสอบ
 • พิมพ์แบบบันทึกผลการสอบ
 • รายงานผล (pdf,excel)
  • รายงานการสมัครเรียน เช่น
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครแต่ละประเภท
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครแต่ละระดับชั้น
  • จำนวน/รายชื่อผู้สมัครตามข้อมูลการสมัคร เช่น แยกตามโรงเรียนเดิม เพศ จังหวัดที่อยู่

ส่วนของนักเรียน (ผู้สมัครเรียน)

 • สมัครเรียน
 • แก้ไขข้อมูลใบสมัคร
 • ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
 • ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ
 • ดูผลการสอบ/การรับเข้าเรียน
 • พิมพ์ใบสมัคร / พิมพ์ใบรายงานตัว / พิมพ์ใบเข้าห้องสอบ / พิมพ์ใบชำระค่าสมัคร

>> ทดลองใช้งาน <<

บัญชีผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ user : admin@admin passwd : admin

สำหรับคุณครูและนักเรียนสามารถลงทะเบียนและทดสอบได้เลยครับ

>> คู่มือระบบ<<

การขอใช้งาน